Algemene voorwaarden

Jouw rechten en plichten.

Bedrijfsnaam: Voertuigexpert B.V.
KvK-nummer: 73215066

Artikel 1 Werkingssfeer

1.1 De in deze algemene voorwaarden vervatte bepalingen (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassingen op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen Voertuigexpert B.V. (“Voertuigexpert”) en de opdrachtgever, zijnde iedere afnemer van één of meer van de door Voertuigexpert aangeboden diensten (“Klant”). Voertuigexpert heeft zich gespecialiseerd in het samenstellen van een voertuigrapport (“Rapport”) en biedt deze aan op zijn platform.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Voertuigexpert, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand.

1.5 Indien Voertuigexpert niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Voertuigexpert in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Voertuigexpert zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

2.2 Voertuigexpert kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Voertuigexpert daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Voertuigexpert anders aangeeft.

Artikel 3 Uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1 De Klant zal het Rapport in de vorm van een PDF-bestand in te zien krijgen. Het Rapport wordt samengesteld op basis van de beschikbare gegevens en informatie die bekend zijn op het moment van de aanvraag. Indien het e-mailadres van de Klant bekend is, zal een kopie van het Rapport per e-mail toegestuurd worden.

3.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Voertuigexpert de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.3 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien Voertuigexpert gegevens of instructies nodig heeft van de Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Klant deze aan Voertuigexpert heeft verstrekt.

3.4 Voertuigexpert heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.5 De Klant verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan Voertuigexpert.

3.6 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Voertuigexpert het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 4 Dienstverlening op afstand

4.1 De wettelijke regeling betreffende dienstverlening op afstand is hier niet van toepassing aangezien Voertuigexpert uitsluitend rapporten en diensten op maat aanbiedt.

Artikel 5 Vergoeding

5.1 De vergoeding en/of tarieven is in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De vergoeding is inclusief eventuele verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Betaling vindt plaats door middel van iDeal, In-App-Purchase of door overmaking op een door Voertuigexpert aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

6.2 De Klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.3 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Voertuigexpert en de verplichtingen van de Klant jegens Voertuigexpert onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Voertuigexpert is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Voertuigexpert. Voertuigexpert is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Klant.

7.2 Voertuigexpert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Voertuigexpert is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Voertuigexpert kenbaar behoorde te zijn. Voertuigexpert is daarnaast ook niet aansprakelijk indien het Rapport foutieve data en informatie of een ongunstige taxatie bevat, tenzij dit het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van Voertuigexpert.

7.3 Indien Voertuigexpert aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Voertuigexpert beperkt tot maximaal € 500,- of tot het bedrag waarop de door Voertuigexpert aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Voertuigexpert overeenkomstig de verzekering draagt.

7.4 De Klant dient de schade waarvoor Voertuigexpert aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Voertuigexpert te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Voertuigexpert vervalt binnen één jaar nadat de Klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 8 Vrijwaring en verjaring

8.1 De Klant vrijwaart Voertuigexpert voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is. Indien Voertuigexpert uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Voertuigexpert zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Voertuigexpert en derden komen verder voor rekening en risico van de Klant.

8.2 Voor alle vorderingen jegens Voertuigexpert en de door Voertuigexpert (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1 Voertuigexpert heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

9.2 Voertuigexpert zal de Klant per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Klant op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

9.3 Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

9.4 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Voertuigexpert partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Klant zijn woonplaats in het buitenland heeft.


Voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2023.

Heb je een vraag over onze algemene voorwaarden? Stuur je vraag naar: info@voertuigexpert.nl

Doe een kenteken check:

Download onze gratis app: